TENSLER TÜRKÇE ANLATIMSubject : Bir cümlede bir işi yapan/yüklenen kimse yada şey. (özne/isim)
Verb : Hareket, oluş, durum bildiren kelimeler (fiil)
Complement : Cümlenin öznesiyleile ilgili anlamı tamamlamak için fiille birleşen kelime/kelimelerdir.
Object: Fiilin geçiş yaptığı kelimelerdir.


SIMPLE PRESENT TENSE

moment of speaking
konuşma anı
PAST | FUTURE
-----------------------------------X a.-----------X b.---------------
------------|----------c.
------------------------|----------------------d.

S + V + O/C

Kullanıldığı yerler:

1-Konuşma anında meydana gelen bir hareket yada genel bir gerçeği açıklamak için kullanılır.
You need a licence to drive a car.
2-Hareket konuşma anından önce olmuş, konuşma anında olmakta ve gelecekte de olabilir ve gerçekler için kullanılır.
Türkiye produces a lot of minerals.
3-Hareket geçmişte değişik zamanlarda olmuştur, gelecekte de olabilir yada alışkanlık ifadelerinde kullanılır. Bu durumda USUALLY, SOMETIMES vb. kullanılır.
I usually take the bus to my work.
4-Cümle sonuna bir zaman ifadesi koyarak gelecek zaman olarak kullanılır.
Yelda and I meet again next week.
5-Geçmiş zamanda bir hikaye yada olayı anlatmak ve konuya bir canlılık vermek için kullanılır.
He goes to the office. The telephone ring. A busy day begins.
6-Türkçede çoğu kez şimdiki zamanla söylenen bir çok cümle ve ifade ingilizcede simple present zamanla söylenir.
Do you smoke?
7-Atasözleri ve özdeyişler de genellikle bu tensle söylenir.
Keep your eyes wide open before marriage, half shut afterwards.
8-Bazı türkçe ifadelerin karşılıkları ingilizce de yine simple present karşılığı olarak söylenir.

PRESENT PROGRESIVE TENSE

moment of speaking
konuşma anı
PAST | FUTURE
----------------------------------------------X a.--------------
------------|----------b.
------------------------|----------------------c.

S + am/is/are+ V-ing + O/C

Kullanıldığı yerler:

1-Konuşma anında gelişmekte olan bir hareketi açıklamak için kullanılır.
They are watching TV at this moment.
Onlar şu anda televizyon seyrediyorlar.
2-Hareket geçmişte başlamış, konuşma anında devam ediyor ve gelecekte de devam edecek olabilir.
He is working for goverment.
O, devlet hesabına çalışıyor.
3-Cümle başına konan bir gelecek zaman ifadesiyle gelecek zaman için kullanılır.
I am leaving for İstanbul tomorrow.
Yarın istanbula gidiyorum/gideceğim
4-Bir hareketin devamlı tekrarı için kullanılır.
They are always complaining about their jobs
5-Davranışlarla ilgili ifadelerde BE + BEING + CERTAIN ADJECTIVES (CAREFUL, CARELESS, PATIENT, IMPATIENT, SILLY, NOISY, GOOD vb.)
They are being very careful not to make any errors.


SIMPLE PAST TENSE

moment of speaking
konuşma anı
PAST | FUTURE
--------------------X a.--------------------------------------------
----------------c. |
-------------------------d. |

S + V2 + O/C

Kullanıldığı yerler:

1-Geçmişte belirli bir zamanda meydana gelmiş bir hareket için kullanılır.
The company delivered the goods promptly last month.
2-Geçmişte olan bir hareketi ifade ederken bazan bir zaman ifadesi kullanılmaz, ifadeden anlaşılır.
Did you tell him I was busy?
3-Geçmişte meydana gelen bir hareketi ifade ederken diğer bir geçmiş zaman cümlesi yada zaman grubu verilebilir.
I visited my friends a few times when I was in İstanbul.
4-Eskiden yapılan hareketleri hikaye etmek için kullanılır.
I was twenty and lived with my parents. My father worked for a large company.
5-USED TO ile eskiden yapılan, sonradan bırakılmış alışkanlıkları göstermek için kullanılır.
I used to play the piano.
6-USED TO + BE + ADJECTIVE/NOUN
I used to be a pilot in the Air Force.
7-Bir simple past cümleye ALMOST yada NEARLY kelimelerini ekleyerek olumsuz bir anlam elde edilebilir.
He almost had an accident.
8-Bir simple past cümleye ALMOST kelimesini ekleyerek ifade kuvvetlendirilebilir.
In about 3000 B.C. Rome's supply of copper came almost entirely from Cyprus.
9-Bizden uzakta olmuş bir olayı anlatmak için kullanılır.
A man in Japan invented a new device.
10-Genel olarak beş duyuyla ilgili ve diğer belirli bazı fiillerin present prograssive zamanı yapılmaz. Böyle fiillerle cümleler simple present olarak kurulur ve türkçe çevirileri duruma göre her iki zaman şeklinde söylenir.
I thought the programs were interesting.

PAST PROGRESSIVE TENSE

moment of speaking
konuşma anı
PAST | FUTURE
----------------------------------------------------------------
----X a.---- |
------------- |
---------- |
------ |


S + was/were + V-ing + O/C

Kullanıldığı yerler:

1-Geçmişte devamlılık göstermiş ve sona ermiş bir hareketi göstermek için diğer bir geçmiş zamanla birlikte kullanılır.
I was taking a shower when the telephone rang.
Telefon çaldığı zaman duş alıyordum.
2-Geçmişte aynı zamanda devam eden iki ayrı durumu ifade etmek için kullanılır.
You were sleeping while we were having dinner.
Biz yemek yerken sen uyuyordun.
3-Geçmişte iki belirli zaman içinde devamlılık göstermiş bir hareket için kullanılır.
Between 9 o'clock in the morning and two in the afternoon, we were repairing the car.
Sabah dokuz ile öğlden sora iki arasında arabayı tamir ediyorduk.
4-Geçmişte sürekli olarak devam etmiş ve bitmiş bir hareketi soru ve vevap olarak göstermek için kullanılır.
Q: What were you doing at 9 o'clock last night?
S: Dün gece saat 9 da ne yapıyordunuz?
A: We were eating dinner with some friends.
C:Bazı arkadaşlarla yemek yiyorduk.


THE FUTURE TENSE

I. The Simple Future Tense

moment of speaking
konuşma anı
PAST | FUTURE
-------------------------------------------X a.---------------------
| ----------- b.


S + will/shall + V + O/C

Kullanıldığı yerler:

1-Gelecekte meydana gelecek bir hareketi ifade etmek için kullanılır. (Amerikan ing. de bütün şahıslarda WILL kullanılır. Resmi dil olarak I ve WE de SHALL kullanılır. Kısaltması 'LL dır.
We will introduce you when she arrives.
O geldiği zaman sizi tanıştıracağız.
2-Kesinlik gösteren yada devamlılık gösteren bir gerçeği belirtmek için kullanılır. Çevirisi geniş zaman a benzer.
Good lubrication will reduce the friction of the bearings.
İyi yağlama yatakların sürtünmesini azaltacaktır.
3-Nazik bir istek yada teklif için kullanılır.
Won't you join us for a glass of tea?
Bir bardak çay içmek için bize katılmaz mısınız?


II. The Future Progressive Tense

S + will + be + V-ing + O/C

Kullanıldığı Yerler :

1-Gelecekte devamlılık gösteren bir hareketi belirtmek için kullanılır.
I will be waiting for you at about six o'clock.
Saat altı civarında sizi bekliyor olacağım.

III. The Future Perfect Tense

S + will + have + V3 + O/C

Kullanıldığı Yerler :

1-Gelecekte belirli bir zamandan önce tamamlanmış bir hareketi ifade etmek için kullanılır.
I will have finished my work by this time tomorrow.
Yarın bu zamana kadar işimi bitirmiş olacağım.


IV. The Future Perfect Progressive Tense

S + will + have + been + V-ing + O/C

Kullanıldığı Yerler :

1-Gelecekte belirli bir zamandan önce başlamış ve diğer bir zaman yada harekete kadar devam etmiş bir hareketi gösterir. ((pratikte çok az kullanılır)
I will have been attending this course for two years by the end of the year.
Bu yılın sonuna kadar bu kursa 2 sene devam etmiş olacağım.

NOT: Herhangi bir future tense cümlesi ile başka bir cümle birlikte kullanıldığında, ikinci cümle daima present olur.

V. The BE GOING TO form

S + am/is/ar + going to + V + O/C (Future)

S + was/were + going to + V + O/C (Past)

Kullanıldığı Yerler :

1-Genel olarak BE GOING TO şekli belirli bir niyet yada planı vurgularken WILL şekliyle kurulan gelecek zaman, önceden planlanılmamış bir gelecek hareketi vurgular.
I am going to tell you a story now.
Şimdi size bir hikaye anlatacağım.
2-BE GOING TO BE + V-ing kuruluşuyla gelecek zamanda bir süreklilik ifade edebilir.
He is going to be watching TV very late tonight.
3-GOING TO şekli BE fiilinin geçmiş zamanı olan WAS/WERE ile kullanılırsa niyetlenilmiş, olmamış bir hareketi gösterir. Türkçede -ECEKTİ, -ACAKTI yerini tutar ve gelecek zamanın geçmişi olarak kullanılabilir. Olumsuzluğu kesinleştirmek için cümleye BUT ile başlayan bir açıklama getirilir.
I was going to tell him the truth, but later I changed my mind.
Ona gerçeği söyleyecektim ama sonra fikrimi değiştirdim.


THE PRESENT PERFECT TENSE

I. The Present Perfect Tense

moment of speaking
konuşma anı
PAST | FUTURE
-------------------------------------------X a.---------------------
<----------->| -----------> a.
<----------> |b.
>|c.
|------------>d.

S + have/has + V3 + O/C

Not: Türkçede tam karşılığı yoktur. Genellikle Simple Past Tense gibi çevrilir. Genellikle geçmişte herhangi bir zamanda yapılmış bir yada birkaç hareketi ifade eder. Present Perfect kullanan kişi zihninde tense teki hareketle konuşma anı arasında bir ilgi kurmaktadır. Bu ilgi şu şekilde açıklanabilir: Eğer cümlenin sonuna "...ŞİMDİYE KADAR, ÖMÜR BOYU, HAYATINDA, HİÇ, ŞU ANDAN ÖNCE vb." ilave edildiğinde cümle bir anlam kazanıyorsa bu tense büyük ihtimalle Present Perfect olur. Simple past tense de kesin zaman belirtilirken, Present Perfect tens de kesin bir zaman ifade edilmez. Örneğin:

The goverment has spent a great deal of money on research.
Yönetim araştırma için çok fazla para harcadı. (şu ana kadar)
The goverment spent a great deal of money last year.
Yönetim geçen yıl çok para harcadı.


Kullanıldığı yerler:

1. Geçmişte belirli bir zamanda başlayıp konuşma anına kadar devam etmiş bir hareketi ifade etmek için kullanılır. Burada -DEN BERİ yada -DEN BU YANA anlamına gelen SINCE kullanırız. Hareket konuşma anından sonra da devam edebilir.
Things have changed since I was a boy.
Çocukluğumdan bu yana birçok şey değişti.

2.Geçmişte belirsiz bir zamanda başlayıp konuşma anına kadar devam eden bir hareketi ifade etmek için kullanılır. Burada .....YILDIR, ....SÜRESDİR anlamına gelen FOR kullanılır. Hareket konuşma anından sonra da devam edebilir.
We have had terrible weather for two days.
İki gün çok kötü bir hava geçirdik.

Not: Bazen FOR kullanılmayabiir ancak var sayılır. Örneğin:
She has lived in İstanbul three years.

3.Geçmişte belirsiz zamanlarda meydana gelmiş, konuşma anından önce olmuş bir hareketi göstermek için kullanılır. Hareket birden çok olmuşsa o zaman tekrarlılığı belirtmek için Adverbs Of Frequency (sıklık/tekrarlılık zarfları) kullanılır.
She has appeared on televisione from time to time.
O, zaman zaman televizyona çıktı.
4.Konuşma anından biraz önce meydana gelmiş bir hareketi göstermek için kullanılır. JUST kelimesi anlamı pekiştirir.
I have just seen a horrible accident.
Daha şimdi/henüz çok kötü bir kaza gördüm.
5.Belirli bir zaman verilmeden tamamen Past (geçmiş) hareket olarak kullanılır.
I haven't received a letter from Menekşe yet, but I have already received a letter from Mert.
Menekşeden daha henüzbir mektup almadım ama Mert ten bir mektup aldım.
6.Bazen iki cümleli ifadelerde ana cümle IT IS .... şeklinde başlayıp, cümle sonunda SINCE + SimplePast Tense görülebilir.
It is a long time since I last saw her.
Onu son gördüğümden bu yana çok uzun bir zaman geçti.

7.İçinde bulunduğumuz bitmemiş bir zaman süreci içinde ve konuşma anından önce oluşan bir hareket göstermek için kullanılır.
I haven't seen him today.
Onu bugün görmdim. (halen gün devam ediyor)


II. The Present Perfect Progresive/Continuous Tense

S + have/has + been + V-ing + O/C

Kullanıldığı Yerler:

Geçmişte başlayıp, aralıksız olarak konuşma anına kadar ve konuşma anında da devam eden ve gelecekte de muhtemelen devam edecek bir hareketi göstermek için kullanılır. Türkçeye şimdiki zaman gibi çevrilir.
I have been learning English for two years.
İki yıldır ingilizce öğreniyorum/öğrenmekteyim.

THE PAST PERFECT TENSES

I. Past Perfect Tense

moment of speaking
konuşma anı
PAST | FUTURE
------------X a.-------X b.------|-.------------------------
<-------- c. |


S + had + V3 + O/C

Not: Bu tense genel olarak yaz&yacute; dilinde kullan&yacute;l&yacute;r. Konu&thorn;ma dilinde past perfect yerine simple past tercih edilir. Geçmi&thorn;teki iki ayr&yacute; hareketi vurgulamak istersek o zaman Past Perfect kullan&yacute;r&yacute;z.

Kullan&yacute;ld&yacute;&eth;&yacute; Yerler:

1.Geçmi&thorn;te meydana gelen bir hareketten daha önce meydana gelen ba&thorn;ka bir hareket veya durumu ifade eder. Konu&thorn;ma an&yacute;na yak&yacute;n olan hareket Past Tense ile ifade edilir.
I hadn't made any plans until I got your message.
Mesaj&yacute;n&yacute;z&yacute; alana kadar herhangi bir plan yapmam&yacute;&thorn;t&yacute;m.
2.&THORN;ayet Past Perfect bir cümle ba&thorn;ka bir Past cümle ile kullan&yacute;lm&yacute;yorsa, yine de cümle sonunda ba&thorn;ka bir Past eylem yada zaman var kabul edilir ve bir zaman ifadesi verilir.
The President had made a speech on the country's economy before the meeting.
Ba&thorn;kan toplant&yacute;dan önce ülkenin ekonomisiyle ilgili bir konu&thorn;ma yapm&yacute;&thorn;t&yacute;. (toplant&yacute; geçen hafta olmu&thorn;tu)
3.Past Perfect ayr&yacute;ca INDIRECT cümlelerde, &THORN;ARTLI cümlelerde, NOUN CLAUSE larda vb. yerlerde de kullan&yacute;l&yacute;r.
He said, "I wrote a letter." Bir mektup yazd&yacute;m dedi.
He said that he had written a letter. Bir mektup yazm&yacute;&thorn; oldu&eth;unu söyledi.

I. Past Perfect Progressive/Continuous Tense

S + had + been + V-ing + O/C

Kullan&yacute;ld&yacute;&eth;&yacute; Yerler:

1.Geçmi&thorn;te meydana gelmi&thorn; bir hareket yada durumdan önce meydana gelen ancak devaml&yacute;l&yacute;k gösteren bir hareketi göstermek için kullan&yacute;l&yacute;r.
We had been watching TV before you come in.
Siz içeri girmeden önce bir televizyon seyrediyorduk/syretmekteydik.

Not: Past Perfect Progressive yerine Past Progressive kullanabiliriz ve anlamda çok de&eth;i&thorn;mez. Örne&eth;in:
She had been working for an oil company when I met her.
She was working for an oil company when I met her.
Onunla kar&thorn;&yacute;la&thorn;t&yacute;&eth;&yacute;m da o, bir petrol &thorn;irketinde çal&yacute;&thorn;&yacute;yordu.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !